Dit gebied bevindt zich in het Oosten van Posterholt langs de grens met Duitsland (Karken, nabij grenspalen 359 en 360) en  loopt door over het grondgebied van Vlodrop. De naam is afgeleid van een ven (vin) dat hier in een verlaging in het terrein heeft gelegen.  (Uitspraak = Finnke)

Een ander oud toponiem van dit gebied is "Klodot". Ook "Aan Hommen" wordt het gebied vaak genoemd.

 

Image                                                                            

Bronstijd IJzertijd:

Urnenveld
Reeds lange tijd was hier een urnenveld uit de bronstijd/ijzertijd bekend. Volgens overlevering van o.a. mijn grootvader, Hubert Hommen (die hier boswachter is geweest van ca. 1900 tot 1964) hebben er reeds voor de Tweede Wereldoorlog opgravingen plaatsgevonden door Duitse “professors” die vele urnen zouden hebben opgegraven. De plaatsen waren toen nog zichtbaar geweest door kleine ronde heuveltjes. De ontginner van een akker dhr. Verbeek uit Posterholt  heeft in dat gebied omstreeks 1955 nog 13 urnen opgeploegd toen hij met twee paarden dieper is gaan ploegen dan voorheen. Zelf heb ik  omstreeks 1960 nog een urn gevonden.

                                               Hubert Hommen

Image

 In de verzameling van oud burgemeester van Posterholt, dhr. Jules Geradts waarvan recentelijk een deel in het HVR-museum is terechtgekomen,  bevinden zich ook enkele urnen die uit het Vinke afkomstig zijn. Enkele bijzondere zaken daaruit zijn gesmolten resten van een blauwe en een gele La Tene armband en van een bronzen scheermes.  

Bronzen scheermesresten

Image

Voorbeeld bronzen scheermes late bronstijd uit grafgrot van Sinsin (Belgie)

Image

Bronstijd scheermessen in museum St. Germain en Laye

Image

Gesmolten glazen La Tene armbanden 

Image

Tussen de verzameling van Jules Geradts bevonden zich ook enkele aardewerkscherven met een bijzondere versiering. Mogelijk zijn de versieringen aangebracht met een getordeerde arband of iets dergelijks. Nu wil het toeval dat ik ook ooit een scherf met een dergelijke versiering heb gevonden in het Vinke ongeveer op de plek waar bij de opgraving een zogenaamd langbed werd geconstateerd. De scherf werd indertijd afgegeven aan de toenmalige provinciaal archeoloog dhr. W. Willems. Ze bevindt zich in het provinciaal depot te Maastricht. Waarom in het langbed bij de opgraving geen graf met inhoud is gevonden lijkt hiermeee duidelijk te worden. Dat is in het begin van de vorige eeuw al eens opgegraven waarbij dit is verdwenen.

 

 

Ook in de collectie van de bekende amateur-archeologen de gebr. Beckers uit Beek bevinden zich urnen uit dit gebied. 

In verband met aanleg van asperges heeft de ROB in 1981 een gedeelte van het perceel opgegraven, dat inmiddels als archeologisch monument was aangewezen. Een summiere publicatie van de opgraving heeft plaatsgevonden in:

 “Archeologische kroniek van Limburg over de jaren 1980 – 1982 bldz. 221 tot 226 door W.J.H. Willems” een overdruk uit Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 119, 1983.

                        Image

 

                                        Urnen uit "Het Vinke"

Image

Bij uitbreiding van het aspergeveld in 1985 werd nog een urn met deksel opgeploegd.

Het deksel in de vorm van een schaal kon worden gerestaureerd. Opvallend zijn de markeringen aan de binnen- en buitenkant van de bodem. Opvallend in het urnenveld van "Het Vinke" is het verhoudingsgewijze hoge aantal urnen dat met een schaal is afgedekt.

 

Image

Ook werd nog een scherf gevonden van een “Kerbschnitt” urn. Nadien zijn in de omgeving door mij nog op meerdere plaatsen, voornamelijk net over de voormalige gemeentegrens van Posterholt en Vlodrop,  plekken gevonden waar urnen (ca. 30) waren opgeploegd. Een 6-tal kon worden gerestaureerd. Één urn bevatte nog een klein potje met oor, een andere een klein bijpotje en een derde een rond amulet van aardewerk.

Het betreft in oorsprong een zeer groot urnenveld waar honderden begravingen hebben plaatsgevonden.

                                                                        Bijpotje uit crematiegraf

Image

Toen in het gebied een klein bos werd gerooid werd door mij een grafheuvel ontdekt die door leden van de HVR onder toezicht van de provinciaal archeoloog werd opgegraven. Zie  Opgravingen-> Bronstijd/IJzertijd.

Image

Zeer recent heb ik in de directe nabijheid een bronzen lanspunt gevonden.

                                                                 Lanspunt uit Late Bronstijd

Image

Houtresten in schachtbuis van bronzen speerpunt

Image

Mesolithicum
Tevens zijn in het gebied “Het Vinnke” meerdere sites bekend waar Mesolithische en Neolithische artefacten zijn gevonden waaronder bandkeramisch materiaal zoals een compleet disseltje van amfiboliet en enkele bandkeramische spitsen.

Dissel amfiboliet

Image

Twee bandkeramische spitsen

Image

Ook fragmenten van klok- en potbekers en wikkeldraadaardewerk. Een vierkant gebouchardeerde kwartsietsteen, waarbij op alle 6 zijden een del is aangebracht, kan mogelijk als een aambeeldje worden beschouwd.Net over de Duitse grens tussen grenspaal 360 en de Wolfhagenermühle te Karken heb ik twee Mesolithische concentraties ontdekt.

Romeins grafveldje:
Bij het aanleggen van asperges werd in 1991 200 meter vanaf de grens in Karken “am Heiligenhaus”  een Romeins grafveldje ontdekt waarbij 8 tot 10 graven werden verstoord. Enkele potten, borden en schaaltjes konden uit de geraapte scherven worden gerestaureerd. Ook werden twee munten aangetroffen tussen crematieresten. Een daarvan vertoont de kop van keizer Augustus en op de rugzijde het altaar van Lyon. Overige opmerkelijke vondsten uit de nabijheid zijn fragmenten van een paarse en een groene glazen
D-vormige La Tène armband, een bronzen armband en fragmenten van een groot Romeins dolium.

 

Romeins aardewerk grafveld Karken

 

Image

 

Gerestaureerd

As Augustus

Image 

                                                        Groen La Tene armbandfragment

Image

Ijzertijdurn in situ

Image

Twee ijzertijdurnen met deksel (thans in HVR-museum)

 

IJzertijdurn met schaal als deksel

Image

Schaal die gebruikt werd als urndeksel

Image

 

Urn met schaal

 

Image

 

Image

 

Image

 

Urn met deksel in situ

Tekeningen urnen

 

Image                 Image